INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH 1-3 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUSZCZY

W roku szkolnym 2011/2012  i 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Ruszczy odbywały się zajęcia, których zadaniem było wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

   Dzieci objęte projektem bardzo chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach: wykonywały ćwiczenia, doskonaliły technikę czytania i pisania, zgłębiały wiadomości matematyczne i  przyrodnicze. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe, które aktywizowały do pracy i dążyły do ukończenia ćwiczenia. Dzieci samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywały różne zadania i sprawnie analizowały ich treść.

   Obserwacja uczniów i uczennic podczas zajęć pozwoliła zauważyć  wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia znacznie lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy, wzrosła  poprawność czytania i pisania. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestniczący w zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno – przyrodnicze, które znacznie wzbogaciły ich wiedzę.

   Podczas realizacji zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 w szkole podstawowej w Ruszczy” wykorzystywane były pomoce dydaktyczne zakupione z środków projektu, które to uatrakcyjniły naukę i  pozwoliły na innowacyjne prowadzenie zajęć.

   Współpraca z rodzicami była efektywna i systematyczna. Rodzice na bieżąco byli informowani o postępach uczniów. Nastąpił wzrost świadomości  rodziców, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.